www.llegircruilla.cat (d’ara endavant, Llegir Cruïlla) és un lloc web propietat d’EDITORIAL CRUÏLLA, S.A. (d’ara endavant CRUÏLLA) amb domicili al carrer Roger de Llúria 44, 4t, 08009, Barcelona i CIF A-08934689, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43251, Foli 18, Full B-60640, Inscripció 1a.

Contacte amb el Servei d’atenció al client: mitjançant aquest formulari

Contacte amb el Delegat de protecció de dades: mitjançant aquest formulari

És compromís de CRUÏLLA respectar la privacitat dels usuaris i la protecció i seguretat de les dades personals dels qui accedeixen i/o són usuaris del web. Per aquest motiu l’informem, per mitjà d’aquest document, sobre la forma en què recopilem, processem i protegim la seva informació personal, tant la que vostè ens facilita directament com la que es deriva de la navegació, l’ús i gaudi dels continguts i serveis associats al web.

L’usuari ha de llegir atentament aquesta política de privacitat i determinar, de manera lliure i voluntària, si vol facilitar les seves dades personals a CRUÏLLA en les condicions que s’hi estableixen.

 

1      AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ CRUÏLLA LES SEVES DADES PERSONALS I DURANT QUANT DE TEMPS?

 

Les dades personals obtingudes per mitjà del web seran processades per part de CRUÏLLA conforme a les finalitats següents:

  • Gestionar els serveis i avantatges que ofereix als usuaris del web
  • Gestionar sol·licituds de contacte i informació amb CRUÏLLA
  • Gestionar l’enviament a través de qualsevol mitjà, incloent-hi els electrònics, de comunicacions i ofertes comercials, tant de productes i serveis propis de Cruïllacom de les entitats vinculades a (grupo-sm.com), fonamentalment en els àmbits editorial, de formació i d’educació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a l’acompliment de les finalitats per a les quals van ser recollides, llevat que l’usuari sol·liciti la seva baixa de CRUÏLLA, s’hi oposi o revoqui el seu consentiment, amb l’excepció d’aquelles per a les quals existeixi alguna obligació legal de conservar-les durant un període de temps superior.

2      QUINES DADES PROCESSARÀ CRUÏLLA?

 

Les categories de dades que seran objecte de tractament per part de CRUÏLLA estaran determinades, en cada cas, pels formularis que figuren a les diferents seccions del web, incloent-hi dades identificatives, dades de contacte, dades professionals i dades de la relació comercial.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta disposar del consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquests drets, la informació continguda en aquesta política de privacitat, de manera que eximeix CRUÏLLAde qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Tanmateix, CRUÏLLA podrà dur a terme les verificacions necessàries per tal de constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin conforme a la normativa de protecció de dades.

3      QUAN ÉS OBLIGATORI FACILITAR DADES A CRUÏLLA?

 

Al web s’indicarà quines de les dades sol·licitades als formularis tenen caràcter obligatori per poder dur a terme les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten aquestes dades, o no es faciliten correctament, no es podran atendre les sol·licituds dels usuaris ni fer ús del servei de prestació de què es tracti.

4      QUINA LEGITIMACIÓ TÉ EL TRACTAMENT D’AQUESTES DADES?

 

El processament de dades per a la gestió dels serveis i avantatges del web i per a sol·licituds de contacte i informació és necessari per a una execució eficaç d’aquestes tasques. Al seu torn, la base legal per a l’ús d’aquestes dades amb finalitats de màrqueting serà el consentiment lliure de l’usuari.

5     PUC REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS?

 

Sempre que es dugui a terme una comunicació d’aquest tipus, i d’acord amb les finalitats i la legitimació que s’han indicat en els apartats anteriors, aquesta anirà dirigida únicament i exclusiva als usuaris que abans ho haguessin autoritzat de manera expressa.

Per tal de desenvolupar aquesta tasca, CRUÏLLA podrà analitzar les dades obtingudes per les empreses del grup SM per altres vies a fi d’elaborar perfils d’usuari que permetin definir amb més detall els productes que puguin resultar del seu interès.

En cas que vulgui revocar el seu consentiment i deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals, pot sol·licitar-ho dirigint-se al nostre Delegat de protecció de dades o bé indicant-ho mitjançant l’opció de baixa en cadascuna de les comunicacions comercials enviades. La revocació del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

6      AMB QUI COMPARTIRÀ CRUÏLLA LES DADES DELS USUARIS?

 

Les dades dels usuaris podran ser comunicades a entitats del grup SM, sigui perquè (i) ho necessitin per a la prestació dels serveis del web o la resposta a sol·licituds de contacte i d’informació, o bé, (ii) sempre que l’usuari ho hagi consentit, per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts per les empreses que el formen, en els àmbits editorial, de formació i d’educació.

Addicionalment, aquestes dades podran ser accessibles per part de proveïdors de CRUÏLLA; aquest accés serà el necessari per al compliment adequat de les obligacions legals i/o de les finalitats indicades anteriorment. Aquests proveïdors no processaran les dades per a finalitats pròpies.

7      ON ES PROCESSARAN LES DADES?

 

En cas que per al desenvolupament correcte de la relació dels usuaris amb CRUÏLLA resulti absolutament necessari que el tractament de les dades personals es dugui a terme, parcialment o totalment, fora del territori nacional (en el cas dels usuaris d’Espanya, fora de l’Espai Econòmic Europeu), quedarà garantit un nivell adequat de protecció d’acord amb la legislació aplicable, sigui perquè el país o organització de destí ofereixi aquesta garantia (per exemple, en el cas de processaments als Estats Units, gràcies a l’adhesiódel proveïdor al sistema de Privacy Shieldamb la Unió Europea), o bé perquè la persona o entitat encarregada del processament de les dades s’hi hagi compromès contractualment.

8     QUINS DRETS TÉ L’USUARI I COM POT EXERCIR-LOS?

 

L’usuari pot, en qualsevol moment i de manera gratuïta, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades davant CRUÏLLA (revocar consentiments, accedir a les dades personals que estan sent processades, rectificar-les, sol·licitar-ne la supressió o portabilitat i/o limitar-ne el tractament).

Per a l’exercici d’aquests drets davant CRUÏLLA caldrà posar-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades, fent servir els canals indicats més amunt, assenyalant el dret o els drets que es vulguin exercir. CRUÏLLA estudiarà la seva sol·licitud amb la finalitat d’oferir-li una resposta tan aviat com sigui possible. Li preguem que tingui en compte que els drets indicats només podran ser atesos en els supòsits previstos per la normativa de protecció de dades.

De la mateixa manera, si ho considera oportú pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent en la matèria.

9      QUINES RESPONSABILITATS TÉ L’USUARI EN RELACIÓ AMB LES DADES?

 

L’usuari:

  • Garanteix que és major d’edat i que les dades que facilita a CRUÏLLA són certes, exactes, completes i actualitzades. Amb aquesta finalitat, l’usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada per tal que respongui a la seva situació real.
  • Garanteix que ha informat els tercers dels quals facilita les dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que n’ha obtingut autorització per tal de facilitar les seves dades a CRUÏLLA per a les finalitats assenyalades.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a CRUÏLLA o a tercers.

 

10    QUINES MESURES DE SEGURETAT ADOPTA CRUÏLLA EN EL PROCESSAMENT DE LES DADES?

 

Les dades seran custodiades per part de CRUÏLLA mitjançant sistemes que garanteixin la màxima confidencialitat i seguretat de la informació conforme al que es preveu en la normativa aplicable, i s’adoptaran, a aquest efecte, les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

 

(Darrera actualització: 23 de gener de 2020)